Bûka li ser kerê…

Bûka li ser kerê…
07/04/2011 – 11:14

Yildiz Gultekîn

yildizgultekin@hotmail.com
De havîn e, germeke wisa heye, mirov nikare derkeve derve. Di van rojen germ de dema mirov xwe bide ber siya daran an jî li ber siya dîwaran, ew tava tujmir ovan li ser piyan dihelîne
De havîn e, germeke wisa heye,

mirov nikare derkeve derve. Di

van rojen germ de dema mirov xwe

bide ber siya daran an jî li ber siya

dîwaran, ew tava tujmir ovan li ser

piyan dihelîne.

Jinen me yen pîr çend heb cilan li

ser hev li xwe dikin, sere xwe jî bi

çend destmalan dipeçin. Lewma ew

germa giran qet tesîre li wan nake. Le

em jî cilen tenik li xwe dikin, destmaleke

tene diavejin li ser sere xwe u di

bin we tava havîne de diqelin u dihelin.

Îcar rojeke em qîz u buk çune ber

newala Qendîle, ava çeme Qendîle

gur u pir sar dikişe. Dema em biçin

dar u bera peşiya we ave digirin u goleke

mezin çedibe.Em hemu jin xwe

davejin nava we gole, heta çend saetan

em di nava we ave de soberî

dikin, yane avjenî dikin.

Suta cîrana me ji xwe re bukek

aniye, çend meh bere daweta we kirin,

ew buk yeka reş e u qurmiçiye, qet

weke buken din nasekine, hema çaven

we li ser her kesî ye, ne edeten me dizane

u ne jî cînartiya me fem nake.

Min got Sute can, te ev buka hane li ku

dere dît! Qet nizane rabun u runiştandina

xwe, ev çend meh in te daweta we

kiriye, gerek mirov hinekî buktiye bike,

ev buka te wek zarokan e. Suta feqîr bi

kelegirî got: Daye ez çi bikim, kure min

dil teda bu. Min jî çu xwest, le tiştek

nabe, ciwan e,we piştî çendekî baş bibe.

Ere baweriya Sute hebu ji bo buka

we demeke kin u direjde bibe jineke

herî baş. Piştî we gotinen din li me nediket

em bibejin.Me di nava we gole

de kef u henek dikir.Me dît denge kilameke

hate guhe me. Kilameke pir dilşewat

u evînî bu, me sere xwe bilind kir,

buka Sute xwe daye li kerekî ye. Cilen

xwe guhertiye wek meran, pariyek pore

xwe daye li ber bevila xwe. Şarek li dora

sere xwe giredaye, hema weke xortekî

delal u çeleng li ser me re sekiniye, awriye

meran dide u kilaman dibeje.

we deme me hemuyan kire hawar u

xwe avete bine ave, me hedîka sere xwe

li bin ave derxist de ka em bizanibin

ew xorte hane kî ye! Em bizdiyan, ev ji

ku derket? Me hemuyan got: Heyran,

qurban, em te nas nakin tu kî yî! Di

riya xwe de biçe, ger meren me, te u

me di vî halî de bibînin we şerekî

mezin derkeve, di riya xwe de biçe.

Em hemu jî bizdiyane, xwe diavejin

paş hev ji bo ku ew xort me bi tazî nebîne.

Gelo em e çawa bikin, cilen me jî

li me dur in, em e çawa di nava ve ave

de derkevin! Em di nava fikaran de

diçun u dihatin. Hema Sute kire qerînî

u kenekî pe girt, got: keçiknooo

metirsin waye ew buka min e dînik e,

xwe kiriye wek meran he he he. Me

hemuyan li çaven hev nerî, gelo ew e

an na! Sute got keçe porkure te mala

me xirab kir, te em bizdandin, ka sere

xwe veke were cem me. Buka we li ser

kere peya bu, cilen xwe derxistin, xwe

tazî kir u kete nava ave, em hemu lal

man, me nezanîbu em je bixeyidin an

jî je re giliyen nebaş bibejin.

We denge xwe bilind kir, got: Ez dizanim

ji ber ku ez ew qasî xweşik

nînim, hemu kes difikire ez nezan im.

Min xwest em di ve roja hane de ji bîr

nekin, lewma min xwe kir weke meran

u em hinekî bikenin. Piştî we, ew roj

heta evara dereng em u buka Sute ketin

nava kef u henekan. Çi bukek zimanxweş,

dilxweş u heja bu. Min got

xwîşka Sute îro min hin peyven nebaş

ji bo buka te gotin, tu u buka te min

bibexşînin, ez xelet fikirîme, waye

buka te hejayî sed mirovan e. Kenekî

kef u serbilindî xwe da li ser leven

Sute.Ew rojqet ji bîra min naçe,

buka Sute weke meran li ser kere

kilam digotin. Piştî we deme me her

tim je re digot “Buka Li Ser Kere…”